خدایا...

درخواست حذف این مطلب

حوصلم سررفته


حال ندارم


هیچ ان نمیشه


ی نیس باهاش بحرفم


بیکاااااااااااااااااااااااااااااااااااار


اه یکی ان شه خو